a polgári jog meghatározása

A polgári jog talán az egyik legfontosabb és legátfogóbb jogág, mivel az összes olyan szabályt, előírást és törvényt csoportosítja, amely létezik azoknak a kapcsolatoknak és kapcsolatoknak a körül, amelyeken az állampolgárok és a polgári személyiségek életed során az egész életed során szerződhetnek társadalom.

Alapvető fontosságú a közösség rendezése és szervezése szempontjából, mivel számos szabályozást állapít meg például a családi kötelékekkel, a házassággal, a munkával stb., Annak határaival és előjogaival kapcsolatban.

Más szavakkal felfogható olyan szabályozásoknak és normáknak, amelyek az embert mint társadalmi lényt érdeklik, amely egy összetettebb embercsoport része, és akikkel különböző típusú kapcsolatokat létesítenek.

Ezen társadalmi kapcsolatok sokaságának összetettsége miatt a polgári jog fő célja egy olyan rend kialakítása, amely ezeket a kapcsolatokat a lehető leglogikusabbá, szervezettebbé és ésszerűbbé teszi a társadalom ellenőrzése és szükség esetén a törvényhozás érdekében.

A polgári jog eredete az ókor római civilizációjában keresendő, mivel a rómaiak találták ki az ius civile fogalmát, amely jogi szabályozás kizárólag Róma állampolgáraira vonatkozott, és amely szemben állt az ius naturale-val, amely római állampolgároknak, de külföldieknek is. Az ius civile kezdetben mind a közjogi, mind a magánjogi szabályokat magában foglalta. Ezt követően az ius civile-t más jogi ágakban feldarabolták, és a polgári jog kizárólag a társadalmi kapcsolatok magánszférájára korlátozódott.

Ez a jogág foglalkozik az egyének közötti kapcsolatokkal és egyúttal az államhoz fűződő kapcsolataikkal is.

Tartalmát illetően a jogtudósok megerősítik, hogy maradványtartalma van abban az értelemben, hogy mindent magában foglal, amit külön rend nem szabályoz, ami azt jelenti, hogy mindaz, ami nem szerepel más jogágban, a keretek között található polgári jog.

A polgári jog foglalkozik például a család szüleinek felelősségével, szabadságaival és hatásköreivel, a házasságot kötő emberek jogaival, a gyermek vagy olyan emberek jogaival is, akiket képtelennek tartanak magukra. Egy másik lehetséges tengely, amellyel a polgári jog foglalkozik, az örökösödéssel és az eszközök átadásával kapcsolatos minden, az elhunyt személyek birtokával vagy hagyatékával kapcsolatos szervezet létrehozásához szükséges adatok.

Megnyilvánulásait tekintve négy különböző terület van:

1) a személyiség, amely az egyént jogi alanynak nevezi,

2) a család, amely az egyének családon belüli felelősségére utal (például a szülői hatalommal, a gyámsággal vagy a házasság gazdasági rendszerével kapcsolatos kérdések),

3) örökség, amely ingó és ingatlan vagyont, az egyének közötti gazdasági kapcsolatokat vagy szellemi jogokat és

4) öröklés, amely magában foglalja a végrendelet különböző formáival vagy az örökösök jogutódlásával kapcsolatos kérdéseket.

Ugyanakkor a polgári jog lehetővé teszi az ember számára, hogy jövedelmező és nonprofit tevékenységek folytatásával és különböző típusú társadalmak létrehozásával szerveződhessen a társadalom szférájában.

A polgári jog célja a törvényesség keretein belül az emberi akarat védelme

A jogi aktus alatt az emberi akarat tanulmányozását értjük, ami a törvényes irányba mutat. Más szavakkal, ahhoz, hogy az emberi akaratot törvényesen el lehessen ismerni, törvények megalkotására van szükség annak megvédésére, különben az akarat az emberekben marad.